שוברים למעסיקים

אחד מחסמי התעסוקה העיקריים עבור דורשי עבודה, ובפרט אלו המשתייכים לאוכלוסיות היעד כהגדרתן בנוהל שוברים למעסיקים, הינו הניסיון התעסוקתי הראשוני הנדרש מהן. מעסיקים רבים מעדיפים לשכור עובדים בעלי ניסיון קודם, או שהינם בעלי רקע מתאים, ובכך קטנים סיכויי ההשתלבות של אוכלוסיות אלו. תכנית שוברים למעסיקים הינו מענק שנועד לעודד העסקת דורשי עבודה, הנכללים תחת אוכלוסיות היעד, כפי שמוגדרות בנוהל שוברים למעסיקים, ולצורך שילוב מיטבי של עובדים אלו בעולם העבודה. המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים העונים לתנאים המפורטים בנוהל שוברים למעסיקים, לאורך תקופת ההעסקה הראשונית. העברת המענקים תיעשה על ידי החברה המנהלת שתפקידה לקלוט את בקשות המעסיקים ולהעביר תשלומים.

דילוג לתוכן