שאלות נפוצות

ט.ל.ח. – במקרה של סתירה בין האמור מטה לבין הוראות משרד הכלכלה, המופיע בהוראות גובר.

מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי הוקמה במטרה לתמוך ביעדי התעסוקה של הממשלה ולפעול להעלאת רמת הפריון במשק. 

המנהלת הוקמה בשנת 2020 כמיזם משותף בין נשיאות המגזר העסקי, באמצעות זרוע הביצוע שלה, הקרן לצמצום פערים בחברה הישראלית ע"ר, ההסתדרות הכללית החדשה, ומשרד הכלכלה. 

ניתן לקבל יעוץ פרטני על ידי מנהלות הענפים במנהלת המעסיקים. יש לשלוח פרטים באזור צור קשר בזירת המעסיקים. הייעוץ אינו עולה כסף, ניתן ליצור קשר בזירת המעסיקים – כתובתנו : https://zira-forum.co.il/  

ניתן להתעדכן על ידי הצטרפות לרשימת התפוצה של מנהלת המעסיקים. אנא השאירו פרטים באזור צור קשר בזירת המעסיקים צור עמנו קשר  

גובה המענק הינו תלוי במשך הקורס, טווח השכר של העובד המוכשר והשתייכותו /אי השתייכותו לאוכלוסיות יעד. 

המעסיק זכאי למענק בטווח בין 13,800- 33,775 ₪ פר עובד. המענק מורכב ממענק הכשרה, מענק השמה, מענק אוכלוסיות ומענק ריכוז הכשרה, לפי תבחינים בהוראה. ראו פרוט בסעיף  7.5  להוראה 

סעיף 6.5 סכום המענק בהוראת המנכ"ל המלאה 1.8 

מגיש הבקשה יתחייב להשמה של 60% לפחות מבוגרי ההכשרה הלומדים במסגרת המסלול בשכר של למעלה מ 6800 שקל ברוטו לחודש או 20% מעל שכר המינימום לתקופה של 6 חודשים ומעלה. 

ניתן להגיש בקשות באתר מנהלת המעסיקים כאן, לבקשה יש לצרף את הנספחים הבאים:  

 1. נספח 2 א' – כתב התחייבות שהינך עומד בכל דרישות המסלול כיתה בעבודה 
 1. נספח 4 – טופס עדכון פרטי מוטב:  
  – רישום במע"מ ובמס הכנסה בתוקף וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו, 1976;  
  – תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה או תעודת התאגדות; או תעודת שינוי שם של רשם החברות אם נעשה שינוי שם או תעודת אישור רשם העמותות 
 1. חתימת מבקש הסיוע 
 1. תכנית הכשרה (אם ההכשרה מבוצעת במוסד חיצוני, אז את סילבוס הקורס) 

לא, אין כמות מינימלית לפתיחת הכשרה. ניתן לשלוח עובד או יותר להכשרות חיצוניות, ובאופן כללי, ניתן להגיש בקשה להכשרת עד 30 עובדים בהכשרה אחת. 

עובדים חדשים – שביום ההגשת הבקשה לא מלאו 60 יום לקליטתו בארגון   

ניתן לשלב בהכשרה עובדים קיימים ובלבד שמספרם לא יעלה על 20% ממספר המשתתפים בהכשרה. 

מינימום הכשרה המזכה במענק הינו 100 שעות, אך גובה המענק מושפע מאורך ההכשרה והשכר המשולם לעובד.ת 

קבוצת מעסיקים או ארגון מעסיקים יוכלו לקבל מימון בגין הכשרת העובדים ופיתוח ההון האנושי בארגון. 

 תאגיד אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל מעסיק. 

עמותה.  

תאגיד או עוסק מורשה שעיסוקו במתן שירותי כח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "כח אדם" לפי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, תשנ"ו – 1996 לא יחשב למעסיק לצורך קבלת סיוע לפי הוראה זו לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי, לחברה ממשלתית ורשויות מקומיות. ראו פרוט בסעיף 3.10 להוראה. 

הגשת בקשות תוגבל לעד 100 לומדים עד סוף 2023 עבור מעסיק. ניתן לפתוח הכשרה לעד 30 עובדים בכיתה. 

ניתן להשתמש במסלולים למימון הכשרות שונות, אך לכל הכשרה יש להגיש בקשה נפרדת. 

יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה: – ראו פרוט בסעיף 7.7 להוראה. 

 1. תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה או תעודת התאגדות
 2. הצהרה וכתב התחייבות להפעלת מסלול 'כיתה בעבודה'  + חתימת עורך דין
 3. עדכון פרטי המוטב
 4. פרוט תוכנית הלימודים
 5. אישור ניהול ספרים

כן. ניתן להיעזר בשירותי מנהלת המעסיקים באיתור מועמדים לעבודה בדגש על חיבור לארגוני תעסוקה המתמקדים בשילוב אוכלוסיות. 

כן. הקריטריונים משתנים מעת לעת וכך גם יתרות התקציב המיועד לפתיחת הכשרות. בנוסף הגשת הבקשה למימון הכשרה אינה כרוכה בתשלום. 

כן, אין מגבלה בין שנים על מספר הבקשות שמעסיק יכול להגיש. עם זאת מעסיק בודד מוגבל בהגשה של עד 100 עובדים בשנה קאלנדרית.  

מסלול זה מאפשר למעסיק להחליט כמה עובדים ישולבו בהכשרה והאם להעבירה באופן עצמאי ו/או בשילוב מוסד הכשרה. (על תוכנית ההכשרה למנות 100 שעות לפחות) 

 1.     תחום הלימוד
 2. מספר השעות
 3. פרוט הסיליבוס לרבות עבודה מעשית/מנטורינג/סדנאות
 4. פרוט הגוף המכשיר – גוף הכשרה חיצוני/הכשרה פנים ארגונית
 5. מקום ההכשרה- אצל המעסיק/מוסד הכשרה/הכשרה מקוונת
 1. עמידה בתנאי הסף להגדרת מעסיק (סעיף 3.10 להוראה)
 2. תוכנית הכשרה של 100 שעות לפחות
 3. התחייבות להשמת 60% מהלומדים במשרה, בשכר של 6800 ₪ לחודש לפחות או שכר העולה ב20% מעל שכר המינימום

אדם עם מוגבלות, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסיים, הורה יחיד, חרדים, יוצאי אתיופיה ועולים כמפורט בנספח 3 להוראה. 

ניתן לראות את כל המסמכים הנדרשים להוכחת העסקת עובדים מאוכלוסיות היעד בנספח 3 אוכלוסיות יעד.  

לכל מקצוע (מלבד המקצועות המצוינים בנספח 1 להוראה). 

ראו פרוט המענקים בסעיף 6.5 להוראה אפשר לצרף את הטבלה 

מגיש הבקשה יהיה רשאי לגבות דמי השתתפות אחידים בסך של עד 700 ₪. 

ככל שיוחלט לגבות דמי השתתפות, על מגיש הבקשה ליידע את המשתתפים בכתב לגבי גובה דמי ההשתתפות ותנאיו ולהחתים כל משתתף על כתב התחייבות. 

אין מניעה להגיש כמה בקשות במקביל כל עוד הן לא עולות על 100 עובדים סך הכל למעסיק עד סוף 2023 או עד גמר התקציב.  

ניתן לעשות שינויים לאחר הגשת הבקשה באם השתנו התנאים. יש להגיש בקשה לשינויים בכתב לדיון לוועדה למייל Maasikim@economy.gov.il.  

את הבקשה יש להגיש דרך זירת המעסיקים באתר מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי 

http://zira-forum.co.il/ 

תשובה על הבקשה תתקבל תוך 14 יום מהגשתה 

הבקשות יבחנו על ידי ועדה מקצועית בשני שלבים: 

 1. עמידה בתנאי סף
 2. בשיטת FIFO
 3. בקשתי נדחתה האם ניתן לערער
 4. ניתן לערער על הבקשה. יש להגיש בקשה בכתב לדיון הועדה המקצועית

יש לממש את ההחלטה תוך 90 יום מקבלתה 

על מגיש הבקשה ליידע את משרד הכלכלה על פתיחת ההכשרה בהתאם לנספח 5 

תוך 90 ימים מיום אישורה למייל [email protected] 

המענקים מתקבלים במספר פעימות: 

מענק ראשון בגין ההכשרה- בסך 40% יתקבל עם פתיחת ההכשרה 

מענק שני בגין ההכשרה- בסך 60% יתקבל בסיום ההכשרה. רשה תוך חודשיים מתום ההכשרה 

מענק בגין רכז ההכשרה- יתקבל יחד עם המענק השני בגין ההכשרה 

מענק בגין ההשמה- יתקבל לאחר הוכחת 6 תלושי העסקה מיום סיום ההכשרה בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים 

מענק בגין העסקת אוכלוסיות היעד- יתקבל יחד עם מענק ההשמה  

מענק הכשרה – ככל שכמות הבוגרים בפועל תהיה קטנה מעבר ל- 25% מכמות המשתתפים שהתחילו את ההכשרה ובגינם שולם התשלום הראשון יקוזז מהתשלום השני החלק היחסי בגין המשתתפים שפרשו מעבר ל.25%.  

מענק השמה – מעסיק שלא עמד בדרישת 60% השמה בקרב המשתתפים שבגינם התקבל תשלום ראשון, ו/או לא העביר 6 תלושי שכר המעידים על העלאה של 8% תוך 9 חודשים מיום סיום ההכשרה בפועל, יהא גובה המענק בגין ההשמה על העובדים בפועל בשיעור של 80% מהסכומים הנקובים בטבלת מענק ההשמה. 

המענק יגיע לחשבון הבנק שצרפת את פרטיו לבקשה. 

 1. קבוצת מעסיקים או איגוד מעסיקים  
 1. אם המעסיק המוביל הוא מעסיק קטן או בינוני (עד 100 עובדים) ובהכשרה שותפים לפחות 5 מעסיקים קטנים ובינוניים (מעסיקים עד 100 עובדים) יוכפל התשלום בגין רכז ההכשרה. 
 1. המענק בגין רכז ההכשרה מתקבל בתנאי שלפחות 10 מהלומדים בהכשרה הינם לומדים במימון המשרד, והוא ישולם עם התשלום השני בגין ההכשרה. 

חשוב להדגיש כי רכז ההכשרה אחראי מקצועית ופדגוגית על יישום מלא של תכנית הלימודים, ניהול יומן כיתה ובדיקת מערכת השעות; אחראי על ביצוע מעקב ובקרה על נוכחות הלומדים; אחראי על הפעילות האדמיניסטרטיבית, מתן מענה בשעות הפעילות של הלימודים לצוות ההוראה וללומדים בנושאים שונים. 

גובה התשלום בגין רכז ההכשרה יהיה 160 ₪ לשעה. 

 הכשרה עד 500 שעות – תזכה ב30 שעות רכז 

הכשרה מעל 500 שעות – תזכה ב50 שעות רכז 

דילוג לתוכן