מסלול ד' - הכשרה בחניכה - ייעודי לתקופת מלחמת חרבות ברזל

המסלול סגור להגשה

המסלול יופעל עד לסיום הכרזת שר הבטחון על מצב מיוחד בעורף והוא מיועד למעסיק  המבקש להכשיר עובדים בחניכה – לימוד והסמכה תוך כדי העבודה במקצוע עצמו.

* לא יינתן סיוע, ליותר מ-50 עובדים למעסיק. במידה שהמעסיק הינו מפעל חיוני כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1967, ניתן להגיש בקשה עד ל- 200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.

לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה?

ניתן להגיש עבור כל מקצוע המפורט בנספח 9 בנוהל המלא. 

לא ניתן להכשיר למקצועות בהם נדרש רישוי או אישור רגולטור. ניתן לקבל עובד בעל התעודה או הרישיון הנדרשים, להכשיר ולחנוך אותו במסגרת המסלול למטלות והמיומנויות הייחודיות לתפקיד אליו הוא מיועד. 

המשתתפים בהכשרה –

ניתן להגיש בקשה עבור עובדים חדשים וותיקים.

תכנית ההכשרה –

הכשרת העובד תתבצע באמצעות חונך או מספר חונכים ותתבסס על תכנית הכשרה וחניכה שלא תפחת מ-30 שעות.
*חונך יכול לחנוך עד 10 עובדים במקביל

מחויבות המעסיק לקבלת המענק –

המעסיק מחויב להעסיק את העובד במשרה מזכה לתקופה של 2 חודשים לפחות. 

​* ככל שהעסקת העובד תסתיים קודם לתקופה האמורה, בשל הכרזת שר הבטחון על תום מצב מיוחד בעורף, מענק ההשמה ישולם באופן חלקי, בהתאמה לתקופת ההעסקה בפועל. במקרה בו מסתיימת העסקתו של העובד קודם לתקופה האמורה, לא בשל הכרזת שר הבטחון על תום מצב מיוחד בעורף, לא יהיה זכאי המעסיק לכל מענק, כולו או חלקו.

העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ( אוכ' יעד בהתאם לנספח 3 ) מזכה במענק נוסף – 500 ₪ – 1,000 ₪

קבלת המענק-

סכום המענק נע בטווח של 8,000 – 4,000  ₪ פר עובד להשתתפות במימון הכשרה בחניכה.

**לא ישוריין תקציב בגין השתייכות לאוכלוסייה ככל שהמעסיק לא הצהיר על כך במועד הגשת הבקשה.

המענק יינתן בתשלום אחד עם הצגת 2 תלושי שכר מלאים או אישור חתום ע"י רו"ח.

מסלול הכשרה בחניכה

הדרך הפשוטה להגשת בקשה למענק הכשרה

שלב 1
הגשת בקשה טופס מקוון
הכינו את המסמכים הנדרשים מראש (סעיף 9.7 בנוהל המלא)
שלב 1
שלב 2
קליטת טפסים
קבלת תשובה על תקינותה/אי תקינתה של הגשת הבקשה תוך 7 ימי עבודה
שלב 2
שלב 3
בדיקת הבקשה
שלב 3
שלב 4
עדכון על עמידה בקריטריונים ואישור הבקשה
יינתן עד 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והשלמת המסמכים
שלב 4
שלב 5
מענק
יינתן בתשלום אחד כנגד הגשת 2 תלושי שכר או אישור רו"ח חתום
שלב 5

לטופס הבקשה המקוון לקבלת מענק במסלול הכשרה בחניכה

דילוג לתוכן