מסלול ג' - הכשרה בחניכה - ייעודי לתקופת מלחמת חרבות ברזל

המסלול יופעל עד לסיום הכרזת שר הבטחון על מצב מיוחד בעורף והוא מיועד למעסיק  המבקש להכשיר עובדים בחניכה – לימוד והסמכה תוך כדי העבודה במקצוע עצמו.

* לא יינתן סיוע, ליותר מ-50 עובדים למעסיק. במידה שהמעסיק הינו מפעל חיוני כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1967, ניתן להגיש בקשה עד ל- 200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.

לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה?

ניתן להגיש עבור כל מקצוע המפורט בנספח 9 בנוהל המלא. 

לא ניתן להכשיר למקצועות בהם נדרש רישוי או אישור רגולטור. ניתן לקבל עובד בעל התעודה או הרישיון הנדרשים, להכשיר ולחנוך אותו במסגרת המסלול למטלות והמיומנויות הייחודיות לתפקיד אליו הוא מיועד. 

המשתתפים בהכשרה –

ניתן להגיש בקשה עבור עובדים חדשים וותיקים.

תכנית ההכשרה –

הכשרת העובד תתבצע באמצעות חונך או מספר חונכים ותתבסס על תכנית הכשרה וחניכה שלא תפחת מ-30 שעות.

מחויבות המעסיק לקבלת המענק –

המעסיק מחויב להעסיק את העובד במשרה מזכה לתקופה ש 2 חודשים לפחות. 

​* ככל שהעסקת העובד תסתיים קודם לתקופה האמורה, בשל הכרזת שר הבטחון על תום מצב מיוחד בעורף, מענק ההשמה ישולם באופן חלקי, בהתאמה לתקופת ההעסקה בפועל. במקרה בו מסתיימת העסקתו של העובד קודם לתקופה האמורה, לא בשל הכרזת שר הבטחון על תום מצב מיוחד בעורף, לא יהיה זכאי המעסיק לכל מענק, כולו או חלקו.

העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ( אוכ' יעד בהתאם לנספח 3 ) מזכה במענק נוסף – 500 ₪ – 1,000 ₪

קבלת המענק-

סכום המענק נע בטווח של 8,000 – 4,000  ₪ פר עובד להשתתפות במימון הכשרה בחניכה.

**לא ישוריין תקציב בגין השתייכות לאוכלוסייה ככל שהמעסיק לא הצהיר על כך במועד הגשת הבקשה.

המענק יינתן בתשלום אחד עם הצגת 2 תלושי שכר מלאים או אישור חתום ע"י רו"ח.

מידע נוסף

דילוג לתוכן